มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
THAKSIN UNIVERSITY,  SONGKHLA  CAMPUS
 ไทย    English
หน้าหลัก l วิทยาเขตพัทลุง
 

  นิสิต/การศึกษา  

นิสิตใหม่
การรับสมัครนิสิตใหม่
หลักสูตร/คู่มือการศึกษา
 ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษา
 ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท

 

 
นิสิตปัจจุบัน
ระบบงานบริการการศึกษา
ระบบบริหารจัดการหอพักนิสิต
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ฝ่ายกิจการนิสิต สงขลา พัทลุง
ระบบหลักสูตรพัฒนานิสิต(นอกชั้นเรียน)
สอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ม.ทักษิณ
TSU Learning
 ระบบประเมินการเรียนการสอน
 ระบบควบคุมการพิมพ์
 
นิสิตเก่า
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
กรอกแบบสอบถามภาวะการหางานทำของนิสิต

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Tel. 0-7431-7600 โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th : พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready