มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
THAKSIN UNIVERSITY,  SONGKHLA  CAMPUS
 ไทย    English
หน้าหลัก l วิทยาเขตพัทลุง
 
ประวัติอธิการบดี
ประกาศแต่งตั้งอธิการบดี
แนวนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย
อธิการบดีพบประชาคม
สายตรงอธิการบดี
 
  สายตรงอธิการบดี  
        สายตรงอธิการบดีเป็นช่องทางที่บุคลากร นิสิต หรือบุคคลทั่วไปสามารถส่งข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือความคิดเห็นถึงฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยไม่จำเป็นต้องระบุตัวตน หากไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะนำไปสู่การพิจารณาทุกกรณี
มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Tel. 0-7431-7600 : พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา