มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
THAKSIN UNIVERSITY,  SONGKHLA  CAMPUS
 ไทย    English
หน้าหลัก l วิทยาเขตพัทลุง
 
ประวัติอธิการบดี
ประกาศแต่งตั้งอธิการบดี
แนวนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย
อธิการบดีพบประชาคม
สายตรงอธิการบดี
 
  แนวนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย  
1. ผลิตบัณฑิตทางการศึกษา เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งด้านการศึกษาของชาติ โดยเน้นพื้นที่ภาคใต้ และพัฒนาไปสู่การแก้ปัญหาระดับประเทศและระดับสากล ด้วยกรอบคิดที่จะสร้างครูที่เก่งและดี
2. บ่มเพาะและสั่งสมความพร้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศาสตร์ในด้านสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน   
3. พัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตทั้งด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ที่มุ่งเน้นความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และเป็นผู้นำของชุมชนและองค์กร
4. ส่งเสริมให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีบทบาทเป็นผู้นำในทางวิชาการและการวิจัยเชิงนวัตกรรม สร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่างๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ เชื่อมโยงเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งด้านวิชาการและการวิจัย เพื่อให้สามารถก้าวข้ามการเป็นมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Tel. 0-7431-7600 : พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา