มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา : Thaksin University Songkhla Campus
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
THAKSIN UNIVERSITY,  SONGKHLA  CAMPUS
 ไทย    English
หน้าหลัก l วิทยาเขตพัทลุง
 
ประวัติอธิการบดี
ประกาศแต่งตั้งอธิการบดี
แนวนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย
อธิการบดีพบประชาคม
สายตรงอธิการบดี
 
  ประวัติอธิการบดี  
ชื่อ – สกุล  รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ
   
ประวัติการศึกษา
  พ.ศ. ๒๕๑๖ การศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ ๒ วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก
  พ.ศ. ๒๕๑๙ การศึกษามหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  พ.ศ. ๒๕๓๔ Doctor of Arts (Mathematics)  Illinois State University, Normal, Illinois, USA
   
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
  พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๖ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
  พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๘ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยทักษิณ
   
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
  ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Tel. 0-7431-7600 : พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา