มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
THAKSIN UNIVERSITY,  SONGKHLA  CAMPUS
 ไทย    English
หน้าหลัก l วิทยาเขตพัทลุง
 

  คณะ/หน่วยงาน  

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานวิทยาเขต
 ฝ่ายบริหารวิทยาเขต สงขลา
 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขต สงขลา
 
 สำนักงานมหาวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
 ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน งานวิเทศสัมพันธ์
 ฝ่ายวิชาการ  

ส่วนงานวิชาการ    ส่วนงานอื่น    หน่วยงานลักษณะพิเศษ
 คณะศึกษาศาสตร์   สถาบันทักษิณคดีศึกษา  สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์
 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ   สำนักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา  มหาวิทยาลัยสีเขียว (TSU GREENHEART)
 คณะนิติศาสตร์   สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ  องค์กร/โครงการ/กิจกรรม
 คณะศิลปกรรมศาสตร์   สภาคณาจารย์และพนักงาน
 บัณฑิตวิทยาลัย    สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 วิทยาลัยนานาชาติ (International College)    ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ
     สหกิจศึกษา
     การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
     บริการวิชาการ โครงการฝึกอบรม
        โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
    พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
    สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
        กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th : พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready