มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
THAKSIN UNIVERSITY,  SONGKHLA  CAMPUS
 ไทย    English
หน้าหลัก l วิทยาเขตพัทลุง
 

  คณะ/หน่วยงาน  

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานวิทยาเขต
 ฝ่ายบริหารวิทยาเขต สงขลา พัทลุง
 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขต สงขลา พัทลุง
 
 สำนักงานมหาวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
 ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน งานวิเทศสัมพันธ์
 ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายนิติการ

ส่วนงานวิชาการ    ส่วนงานอื่น    หน่วยงานลักษณะพิเศษ
 คณะศึกษาศาสตร์   สถาบันทักษิณคดีศึกษา  สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา  
 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ   สำนักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา  
 คณะนิติศาสตร์   สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ  
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง  องค์กร/โครงการ/กิจกรรม
 บัณฑิตวิทยาลัย  สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง สภาคณาจารย์และพนักงาน
 สำนักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง  มหาวิทยาลัยสีเขียว (TSU GREENHEART)
 วิทยาลัยนานาชาติ (International College)   สถาบันวิจัยและพัฒนา  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
วิทยาเขตพัทลุง  วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน  ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ
 คณะวิทยาศาสตร์    สหกิจศึกษา
 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา    การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน        บริการวิชาการ โครงการฝึกอบรม
 คณะวิศวกรรมศาสตร์       โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
    พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
    สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
 คณะพยาบาลศาสตร์
 คณะนิติศาสตร์       โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ
    และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา
    4 จังหวัดภาคใต้
 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ      
         สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
         

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Tel. 0-7431-7600 โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th : พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready